Szukaj

Kontakt

  Ważne

Odmiana Czasownika – Zasady i przykłady

odmiana czasownika

Spis treści

Czasownik, będący odmienną i samodzielną częścią mowy, odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest w stanie? W zdaniu najczęściej pełni funkcję orzeczenia. Czasownik odmienia się przez rodzaje, osoby, liczby, czasy, tryby, strony. Aspekt nie jest kategorią, przez którą odmienia się czasownik. Odmiana przez rodzaje rozróżnia trzy rodzaje: męski, żeński, i nijaki dla liczby pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy dla liczby mnogiej. Odmiana przez osoby określa wykonawcę czynności i wyróżnia trzy osoby: pierwsza osoba (ja, my), druga osoba (ty, wy), trzecia osoba (on, ona, ono, oni). Odmianą przez liczby wyrażamy, czy czasownik występuje w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Odmiana czasownika obejmuje także czasy (teraźniejszy, przeszły, przyszły), tryby (oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący) oraz strony (czynną, bierną, zwrotną).

Wniosek

 • Przy odmianie czasownika przez rodzaje wyróżniamy trzy rodzaje dla liczby pojedynczej: męski, żeński i nijaki.
 • Dla liczby mnogiej w odmianie czasownika przez rodzaje wyróżniamy męskoosobowy i niemęskoosobowy.
 • Odmiana czasownika przez osoby obejmuje trzy osoby: pierwszą, drugą i trzecią osobę.
 • W odmianie czasownika przez liczby wyróżniamy liczbę pojedynczą (ja, ty, on/ona/ono) i liczbę mnogą (my, wy, oni/one).
 • Odmiana czasownika obejmuje czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły.

Odmiana czasownika przez rodzaje

Czasowniki odmieniają się przez rodzaje, wyróżniając męską, żeńską i nijaką formę w liczbie pojedynczej oraz męskoosobową i niemęskoosobową w liczbie mnogiej. Odmiana przez rodzaje dotyczy zarówno czasowników w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Przykłady odmiany czasownika dla męskiego rodzaju w liczbie pojedynczej to: mówił, czytał, przyszedł. Dla żeńskiego rodzaju w liczbie pojedynczej: mówiła, czytała, przyszła. Natomiast dla nijakiego rodzaju w liczbie pojedynczej: mówiło, czytało, przyszło.

Dla liczby mnogiej mamy odmianę męskoosobową, która obejmuje przykłady: mówili, czytali, przyszli. A odmiana niemęskoosobowa w liczbie mnogiej to: mówiły, czytały, przyszły.

Rodzaj Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Męski mówił mówili
Żeński mówiła mówiły
Nijaki mówiło
Męskoosobowy mówili
Niemęskoosobowy mówiły

Odmiana czasownika przez rodzaje jest ważna, ponieważ pozwala nam precyzyjnie wyrazić, kto wykonuje daną czynność. Przy niewłaściwej odmianie czasownika możemy popełnić błąd gramatyczny, dlatego ważne jest, aby znać zasady odmiany przez rodzaje.

Odmiana czasownika przez osoby

W języku polskim odmiana czasownika obejmuje również podział ze względu na osoby. Osoba odmiany czasownika określa wykonawcę czynności, czyli podmiot. Wyróżniamy trzy osoby: pierwsza osoba (ja, my), druga osoba (ty, wy) oraz trzecia osoba (on, ona, ono, oni).

Przykłady odmiany czasownika przez osoby:

 • W pierwszej osobie liczby pojedynczej „ja” – „mówię”.
 • W drugiej osobie liczby pojedynczej „ty” – „mówisz”.
 • W trzeciej osobie liczby pojedynczej „on” – „mówi”.

Kiedy odmieniamy czasowniki przez liczby, odnalezienie odpowiednich końcówek osobowych jest kluczowe:

 • Dla liczby mnogiej „my” – „mówimy”.
 • Dla liczby mnogiej „wy” – „mówicie”.
 • Dla liczby mnogiej „oni” – „mówią”.

Odmiana czasownika przez osoby pozwala nam precyzyjnie określić wykonawcę czynności, a także tworzyć zrozumiałe zdania zgodne z gramatyką języka polskiego.

Skupienie się na odmianie czasownika przez osoby pomoże Ci lepiej zrozumieć strukturę języka polskiego i posługiwać się nim w sposób poprawny.

Odmiana czasownika przez liczby

W języku polskim czasowniki odmieniają się przez liczby, czyli wyróżniamy dwie liczby, przez które odmienia się czasownik: liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. Dla liczby pojedynczej odmieniają się formy: ja, ty, i on/ona/ono. Przykładowo, dla czasownika „szukać” odmieniamy go następująco: (ja) szukam, (ty) szukasz, (on, ona, ono) szuka.

W przypadku liczby mnogiej odmieniają się formy: my, wy, i oni/one. Kontynuując przykład „szukać”, dla liczby mnogiej odmieniamy go tak: (my) szukamy, (wy) szukacie, (oni, one) szukają.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
ja szukam my szukamy
ty szukasz wy szukacie
on/ona/ono szuka oni/one szukają

Odmiana czasownika przez liczby umożliwia precyzyjne określenie, czy mówimy o jednym podmiocie (liczba pojedyncza) czy wielu podmiotach (liczba mnoga). To istotna część fleksji czasownika, która pozwala nam wysławiać się poprawnie w języku polskim.

Wniosek

Odmiana czasownika to proces, w którym czasownik jest dostosowywany do rodzaju, osoby, liczby, czasy, tryby i strony. Poprzez odmianę czasownika, możemy precyzyjnie określić wykonawcę czynności oraz wyrazić czas, tryb i stronę. W języku polskim istnieje wiele wzorów koniugacji, które są wykorzystywane zależnie od tematu czasownika i innych czynników. Opanowanie odmiany czasownika jest nieodzowne dla biegłości w korzystaniu z języka polskiego.

FAQ

Jak odmienia się czasownik przez rodzaje?

Czasownik odmienia się przez męski, żeński i nijaki rodzaj dla liczby pojedynczej oraz przez męskoosobowy i niemęskoosobowy rodzaj dla liczby mnogiej. Na przykład: mówił/mówiła/mówiło, czytał/czytała/czytało, przyszedł/przyszła/przyszło.

Jak odmienia się czasownik przez osoby?

Czasownik odmienia się przez pierwszą osobę (ja, my), drugą osobę (ty, wy) i trzecią osobę (on, ona, ono, oni). Przykładowo: „mówię”, „mówisz”, „mówi”.

Jak odmienia się czasownik przez liczby?

Czasownik odmienia się przez liczbę pojedynczą (ja, ty, on/ona/ono) oraz liczbę mnogą (my, wy, oni/one). Na przykład: „szukam”, „szukasz”, „szuka” dla liczby pojedynczej, oraz „szukamy”, „szukacie”, „szukają” dla liczby mnogiej.

Jakie są zasady odmiany czasownika?

Odmiana czasownika polega na dostosowaniu go do rodzaju, osoby, liczby, czasu, trybu i strony. Istnieje wiele wzorów koniugacji, które zależą od tematu czasownika i innych czynników. Opanowanie zasad odmiany czasownika jest niezbędne do poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Dlaczego odmiana czasownika jest ważna w języku polskim?

Odmiana czasownika pozwala nam precyzyjnie określić wykonawcę czynności, a także wyrazić czas, tryb i stronę czasownika. Poprawne odmienianie czasowników jest kluczowe dla zrozumienia i składania poprawnych zdań w języku polskim.

Powiązane artykuły