Szukaj

Kontakt

  Ważne

Środki Stylistyczne – Definicja i przykłady

środki stylistyczne

Spis treści

Język polski jest bogaty w różnego rodzaju środki wyrazu. Środki stylistyczne mają za zadanie urozmaicić treść i wywołać określone interpretacje. Popularne środki stylistyczne to między innymi epitet, porównanie, zdrobnienie, metafora, oksymoron oraz hiperbola. Inne zabiegi słowne to m.in. przerzutnia, eufemizm, apostrofa oraz peryfraza. Środki stylistyczne podnoszą wartość językową dzieła oraz pomagają przekazać treść w bardziej zrozumiały sposób. Rodzaje środków stylistycznych to m.in. semantyczne, fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze oraz składniowe.

Wniosek

 • Środki stylistyczne mają za zadanie urozmaicić treść i wywołać określone interpretacje w języku.
 • Popularne środki stylistyczne to m.in. epitet, porównanie, zdrobnienie, metafora, oksymoron oraz hiperbola.
 • Inne zabiegi słowne, takie jak przerzutnia, eufemizm, apostrofa oraz peryfraza, również mają swoje miejsce w języku literackim.
 • Środki stylistyczne podnoszą wartość językową dzieła oraz pomagają przekazać treść w bardziej zrozumiały sposób.
 • Różne rodzaje środków stylistycznych służą różnym celom i umożliwiają twórcom wyrażenie swojego przekazu w oryginalny i sugestywny sposób.

Podstawowe środki stylistyczne

Podstawowe środki stylistyczne to te, które są najczęściej stosowane i najbardziej rozpoznawalne. Należą do nich m.in. epitet, porównanie, zdrobnienie, metafora, oksymoron, hiperbola. Epitet to wyraz będący określeniem rzeczownika, np. piękny, brzydki, wspaniały. Porównanie to zestawienie dwóch przedmiotów, zjawisk lub osób ze względu na pewną wspólną cechę, np. twardy jak skała. Zdrobnienie to wyraz oznaczający małość lub delikatność, np. malutki, drobniutki. Metafora to zestawienie wyrazów, które osobno mają inne znaczenie, a w połączeniu nabierają nowego znaczenia, np. wejść komuś na głowę. Oksymoron to zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. suchy lód. Hiperbola to wyolbrzymienie, przesadnia, np. umierać z nudów.

 • Epitet: „cicha noc”, „zielone drzewo”
 • Porównanie: „szybki jak wiatr”, „biały jak śnieg”
 • Zdrobnienie: „psotek”, „słoneczko”
 • Metafora: „serce kamieniem zostało”, „drzewa gęsto splecione”
 • Oksymoron: „gorący lód”, „cisza krzyczy”
 • Hiperbola: „czekałem wieki”, „masa osób”

Podstawowe środki stylistyczne są wszechobecne w literaturze, zarówno w poezji, jak i prozie. Są one często stosowane przez pisarzy i poetów, aby nadawać swoim tekstom wyjątkowość, piękno i emocjonalne oddziaływanie. Większa intensywność używania tych środków można zaobserwować w utworach lirycznych, gdzie chętnie sięgają do nich autorzy, aby wyrazić swoje uczucia i emocje. Ponadto, środki stylistyczne mają szerokie zastosowanie w reklamie, gdzie wpływają na percepcję odbiorcy i pomagają efektywniej przekazywać treść. Dzięki nim możliwe jest przekazanie informacji w sposób bardziej atrakcyjny i przyciągający uwagę odbiorcy. Środki stylistyczne odgrywają zatem kluczową rolę w tworzeniu dzieł literackich, nadając im artystyczny charakter i wpływając na ich odbiór przez czytelników.

Funkcje środków stylistycznych

Środki stylistyczne pełnią ważne funkcje w utworach literackich i języku, które wpływają zarówno na wartość językową dzieła, jak i przekazanie treści w bardziej zrozumiały i efektowny sposób. Emocje, wydarzenia i bohaterów można opisać w sposób dosłowny, ale obecność środków stylistycznych nadaje utworom artyzm i sprawia, że są one bardziej angażujące dla czytelnika.

Funkcje środków stylistycznych polegają na:

 1. Podnoszeniu wartości językowej dzieła: Środki stylistyczne wprowadzają oryginalność i kreatywność do tekstu. Wykorzystanie nietypowych konstrukcji, metafor, porównań czy powtórzeń sprawia, że utwór staje się bogatszy i bardziej wartościowy językowo.
 2. Przekazywaniu treści w bardziej zrozumiały sposób: Środki stylistyczne pozwalają na przekazanie treści w bardziej kompaktowej formie. Często metafory czy porównania potrafią przekazać skomplikowane sensy w sposób, który byłby trudniejszy do opisania za pomocą prostych słów.

Obecność środków stylistycznych w utworze może wywołać różnorodne działania u czytelnika, w tym rozbudzenie emocji, budowanie nastroju czytelnika, pobudzenie wyobraźni oraz pełniejsze zrozumienie treści prezentowanych przez autora. Dlatego stosowanie środków stylistycznych jest szczególnie popularne w poezji, gdzie odgrywają one kluczową rolę w budowaniu atmosfery utworu.

Warto również zwrócić uwagę, że wszystkie środki stylistyczne można podzielić na powszechnie znane kategorie, takie jak środki fonetyczne, słowotwórcze, leksykalne, składniowe oraz semantyczne (tropy). Każda z tych kategorii pełni określoną rolę i ma swoje charakterystyczne cechy.

Wnioskiem jest to, że środki stylistyczne mają duże znaczenie dla wartości językowej dzieła oraz przekazania treści w sposób bardziej zrozumiały i efektowny. Ich umiejętne posługiwanie się pozwala na lepszą komunikację, dokładniejsze formułowanie wypowiedzi oraz większe bogactwo językowe. Dlatego warto zapoznać się z różnymi środkami stylistycznymi i umiejętnie ich używać w swojej twórczości lub interpretacji tekstów literackich.

Popularne środki stylistyczne Przykłady
Epitet „piękny zachód słońca”, „białe pióro”
Porównanie „szybki jak wiatr”, „głupi jak but”
Zdrobnienie „mały piesek”, „słoneczko”
Metafora „morze zielonej trawy”, „schody życia”
Oksymoron „cicha burza”, „kamienne serce”
Hiperbola „umierać z nudów”, „biegać jak szalony”

Rodzaje środków stylistycznych

Środki stylistyczne można podzielić ze względu na sposób ich konstrukcji. Istnieją różne rodzaje środków stylistycznych, takie jak środki semantyczne, fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze oraz składniowe.

Środki składniowe to specjalne wykorzystanie konstrukcji składniowych w zdaniu, takie jak wykrzyknienia, apostrofa czy przerzutnia. Są one stosowane w celu podkreślenia treści lub tworzenia nastroju w tekście.

Środki semantyczne polegają na tworzeniu zestawień słów, które budują nowe znaczenia. Przykładami takich środków są epitety, które nadają przedmiotom lub osobom dodatkowe cechy charakterystyczne, oraz metafory, które tworzą nowe znaczenia poprzez zestawienie wyrazów z różnych sfer znaczeniowych.

Środki fonetyczne odwołują się do brzmienia i rytmu wypowiedzi. Przykładem takiego środka jest aliteracja, czyli powtarzanie się tych samych głosek na początku kolejnych wyrazów, co nadaje tekstowi melodyjność i rytm.

Środki leksykalne to wykorzystanie specyficznego słownictwa w celu nadania tekstu określonego charakteru. Przykłady to eufemizmy, archaizmy czy peryfrazy, które pozwalają wyrazić określone treści w delikatniejszy lub bardziej wyszukany sposób.

Środki słowotwórcze dotyczą budowy słów. Przykłady to zdrobnienia, zgrubienia czy złożenia, które nadają tekstu różnorodność i urozmaicenie.

Wszystkie te rodzaje środków stylistycznych mają swoje funkcje i mogą być wykorzystywane w celu wzbogacenia treści, nadania tekstu odpowiedniego charakteru lub podkreślenia pewnych treści czy nastroju.

Popularne środki stylistyczne w literaturze

W literaturze spotykamy wiele różnych środków stylistycznych, które są często wykorzystywane przez pisarzy i poetów. Należą do nich m.in. apostrofa, powtórzenie, metafora, porównanie, epifora, aliteracja, ironia, pytanie retoryczne, symbol czy alegoria.

Apostrofa to uroczysty zwrot do osoby, bóstwa lub zjawiska, często występujący na początku utworu. Powtórzenie polega na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego, co nadaje utworowi rytm i podkreśla ważne fragmenty. Metafora i porównanie są często stosowane do opisu przedmiotów i zjawisk za pomocą nietypowych połączeń wyrazów. Epifora to powtarzanie tego samego wyrazu na końcu zdań lub wersów, co nadaje utworowi rytm i podkreśla dane słowo. Aliteracja to równoczesne występowanie tego samego głoski na początku słów lub wyrazów, co nadaje utworowi melodyjność. Ironia polega na wyrażeniu przeciwnego znaczenia do zamierzonego, co nadaje tekstu dodatkowy kontekst. Pytanie retoryczne to pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, stawiane w celu podkreślenia danej kwestii. Symbol i allegoria są stosowane do ukrytego przekazu i nadawania tekstowi głębi i znaczenia.

Przykłady środków stylistycznych w literaturze to epitet, porównanie, hiperbola, metafora, oksymoron, personifikacja, animizacja, synekdocha, metonimia, eufemizm, neologizm, pleonazm, pytanie retoryczne, zdrobnienie, zgrubienie, onomatopeja oraz apostrofa.

Wniosek

Środki stylistyczne stanowią narzędzia, które pisarze i poeci wykorzystują do nadania wyjątkowości i piękna swoim tekstom. W artykule przedstawiono 225 definicji różnych środków stylistycznych z języka polskiego, wraz z ich funkcjami i przykładami. Znajomość środków stylistycznych jest niezwykle przydatna zarówno w szkole, na egzaminach ósmoklasisty czy maturze.

Epitet, jako jeden z najczęściej stosowanych środków artystycznych w literaturze, służy opisaniu lub uwydatnieniu cech przedmiotu czy osoby. Przedstawiono definicje i funkcje różnych pojęć literackich, takich jak aforyzmy, akcent, alegoria, aliteracja, anafora, apostrofa, archaizm itd. W ramach gatunków literackich związanych z Biblią wymieniono takie elementy jak przypowieść, psalm, hymn, list, apokalipsa, kazanie, lament, pieśń, elegia, kroniki, opowiadanie, chanson de geste.

Czarny humor został zdefiniowany jako przedstawienie rzeczy tragicznych w sposób humorystyczny, oznaczając pewne charakterystyczne sposoby nadawania treści. Dadaizm to ruch artystyczny podkreślający dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z tradycją i swobodę twórczą. Dandys to osobnik o wyszukanym ubiorze i swobodnych obyczajach, a dandysm oznacza wyszukaną, często przesadną elegancję w zachowaniu. Decorum to starożytna zasada właściwego zharmonizowania i ładu poszczególnych elementów w dziele.

FAQ

Czym są środki stylistyczne?

Środki stylistyczne to specyficzne konstrukcje językowe używane w literaturze i języku, które mają na celu wzmacnianie wyrazu oraz nadawanie tekstom różnorodnych barw i głębi.

Jakie są podstawowe środki stylistyczne?

Podstawowe środki stylistyczne to m.in. epitet, porównanie, zdrobnienie, metafora, oksymoron i hiperbola.

Jakie funkcje pełnią środki stylistyczne?

Środki stylistyczne mają różne funkcje, takie jak wyrażanie emocji, rozbudzenie emocji u odbiorcy, budowanie nastroju w utworze czy budowanie świata przedstawionego.

Jakie są rodzaje środków stylistycznych?

Środki stylistyczne można podzielić ze względu na sposób ich konstrukcji, na przykład na środki semantyczne, fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze oraz składniowe.

Jakie są popularne środki stylistyczne w literaturze?

W literaturze spotykamy wiele różnych środków stylistycznych, które są często wykorzystywane przez pisarzy i poetów, takie jak apostrofa, powtórzenie, metafora, porównanie, epifora, aliteracja, ironia, pytanie retoryczne, symbol czy alegoria.

Jakie jest znaczenie środków stylistycznych?

Środki stylistyczne pełnią istotną rolę w literaturze i języku, umożliwiając twórcom wyrażenie swoich myśli i uczuć w oryginalny i sugestywny sposób.

Powiązane artykuły