Szukaj

Kontakt

  Ważne

Wymeldowanie Osoby Zameldowanej na Pobyt Stały – Prawo i Procedury

czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały

Spis treści

Każda osoba na terytorium Polski ma obowiązek się zameldować oraz wymeldować, jeżeli opuszcza swoje miejsce pobytu. Istnieją dwa rodzaje meldunku: na pobyt stały i na pobyt tymczasowy. Wymeldowanie może nastąpić poprzez złożenie wniosku o wymeldowanie lub przez zameldowanie w miejscu nowego pobytu.

Podsumowanie

 • Obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców przebywających czasowo na terenie kraju.
 • Istnieją dwa rodzaje meldunku: na pobyt stały oraz na pobyt czasowy.
 • Osoba podlegająca obowiązkowi meldunkowemu musi samodzielnie złożyć wniosek o zameldowanie, dołączając dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
 • Wymeldowanie może nastąpić poprzez złożenie wniosku o wymeldowanie lub poprzez zameldowanie w miejscu nowego pobytu.
 • Organ gminy może wymeldować osobę z urzędu lub na wniosek właściciela lokalu, jeśli ta opuściła miejsce pobytu stałego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.
 • Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej wymaga wniosku właściciela lub innego dysponującego tytułem prawnym do lokalu oraz przesłuchania świadków w toku postępowania wyjaśniającego.
 • Wymeldowanie jest czynnością administracyjną, nie przesądzającą o posiadaniu prawa do lokalu. Konieczne jest podjęcie działań na gruncie prawa cywilnego w przypadku bezprawnego wyrzucenia z mieszkania.
 • Postępowanie o wymeldowanie kończy się wydaniem decyzji, która podlega środkom odwoławczym w przypadku niezgody z decyzją administracyjną.

Statystyki te dostarczają informacji na temat procedur i aspektów prawnych związanych z wymeldowaniem z pobytu stałego oraz jego implikacji w sektorze mieszkaniowym.

Obowiązek meldunkowy i pobyty stałe i czasowe

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Polski. Istnieją dwa rodzaje meldunku – meldunek stały i meldunek czasowy. Pobyt stały oznacza zamieszkanie w określonej miejscowości z zamiarem stałego przebywania. Z kolei pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego. Ważne jest, aby każda osoba samodzielnie złożyła wniosek o zameldowanie oraz wniosek o wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego.

Można posiadać jeden meldunek stały i jeden meldunek czasowy. To oznacza, że każda osoba może mieć jedno stałe miejsce zamieszkania i jedno tymczasowe, na przykład w przypadku podróży służbowych lub studiów w innym mieście.

W przypadku wymeldowania istnieje możliwość złożenia wniosku online przez pełnomocnika. Jednak warto pamiętać, że właściciel mieszkania również może zgłosić chęć wymeldowania osoby z danej nieruchomości.

Proces wymeldowania zwykle jest czasochłonny. Wniosek o wymeldowanie wymaga potwierdzenia, że wyprowadzka ma charakter stały. Urzędnicy mogą również przeprowadzić wywiad środowiskowy w ramach procesu wymeldowania, aby zweryfikować informacje zawarte we wniosku.

Ważne jest, aby potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa zostało opłacone. Koszt takiego potwierdzenia to 17 złotych.

Decyzja w sprawie wymeldowania osoby zostaje wydana przez odpowiedni urząd po pozytywnej weryfikacji wniosku. Podstawą prawną dla procesu meldunkowego jest Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.

Pamiętaj, że masz 30 dni na zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli jesteś obywatelem polskim.

Przydatne informacje Opłaty i procedury
Możliwość posiadania jednego meldunku stałego i jednego czasowego Potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa kosztuje 17 zł
Wymeldowanie online możliwe przez pełnomocnika Decyzja w sprawie wymeldowania wydawana po pozytywnej weryfikacji
Biorąc pod uwagę wniosek o wymeldowanie, należy potwierdzić, że wyprowadzka jest stała Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Jak wymeldować osobę z pobytu stałego?

Aby wymeldować osobę z pobytu stałego, istnieją dwie opcje: złożenie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie się w miejscu nowego pobytu. Jeżeli jesteś właścicielem lokalu lub dysponujesz tytułem prawnym do niego, możesz złożyć wniosek o wymeldowanie w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca, w którym dotychczas przebywała osoba zameldowana.

Wnioski o wymeldowanie można składać osobiście w urzędzie gminy, ale w niektórych przypadkach istnieje też możliwość złożenia wniosku online. W przypadku składania wniosku osobiście należy udać się do urzędu gminy w miejscu dotychczasowego pobytu.

Ważne jest, aby do wniosku o wymeldowanie dołączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu oraz dowód tożsamości wymeldowywanej osoby. Urząd gminy może także zażądać dodatkowych dokumentów, np. umowy najmu lub aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawnym do lokalu.

Inną opcją jest zameldowanie się w miejscu nowego pobytu, które automatycznie skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wówczas nie trzeba składać wniosku o wymeldowanie, ale należy pamiętać o zameldowaniu się w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej jest możliwe, jeśli osoba opuściła miejsce swojego deklarowanego pobytu. Jednak wymeldowanie bez zgody wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w którym organ gminy może przesłuchać świadków w celu potwierdzenia, że osoba zameldowana faktycznie opuściła lokal.

Wymeldowanie nie wpływa na posiadanie prawa do używania lokalu. Osoba wymeldowana nadal może mieć prawa do mieszkania lub najmu, a wymeldowanie dotyczy jedynie obowiązku meldunkowego.

Wniosek o wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej powinien być poparty dokumentacją potwierdzającą, że osoba opuściła nieruchomość w sposób dobrowolny. Należy przedstawić dowody, które mogą być zdaniem organu gminy wystarczające do podjęcia decyzji o wymeldowaniu.

W przypadku wystąpienia sporów prawnych dotyczących wymeldowania, warto skonsultować się z prawnikiem lub korzystać z pomocy sądu administracyjnego. Sąd może pomóc w wyjaśnieniu prawnych aspektów wymeldowania i podejmie decyzję na podstawie przedstawionych dowodów.

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej może nastąpić z urzędu lub na wniosek właściciela lokalu lub innej osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu. W przypadku, gdy osoba zameldowana nie zgadza się na wymeldowanie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia poprawności decyzji.

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej jest uregulowane przepisami prawa, a dokładna procedura jest określona w art. 35 ustawy o ewidencji ludności. W przypadku opuszczenia miejsca pobytu bez wymeldowania się, organ gminy podejmuje decyzję w sprawie wymeldowania. W celu wydania decyzji, może być konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Postępowanie wyjaśniające w przypadku wymeldowania bez zgody osoby zameldowanej może obejmować wysłuchanie stron postępowania, przesłuchanie świadków oraz dokonanie oględzin lokalu. Celem tych działań jest potwierdzenie faktu, że osoba zameldowana faktycznie opuściła lokal na stałe.

Właściciel nieruchomości lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu, która składa wniosek o wymeldowanie bez zgody, powinna dostarczyć dowody potwierdzające, że osoba zameldowana opuściła lokal. Mogą to być np. dokumenty potwierdzające nabycie nowej nieruchomości lub zamiar faktycznego opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania.

W przypadku wymeldowania bez zgody osoby zameldowanej, postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji. Strona postępowania, czyli osoba zameldowana lub złożyciel wniosku o wymeldowanie, ma prawo do skorzystania ze środków odwoławczych w przypadku niezgody z decyzją administracyjną.

Rodzaj postępowania Kroki
Wymeldowanie bez zgody
 • Złożenie wniosku o wymeldowanie przez właściciela lokalu lub inną osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
 • Dostarczenie dokumentów potwierdzających opuszczenie miejsca zamieszkania przez osobę zameldowaną.
 • Przeprowadzenie postępowania administracyjnego.
 • Wydanie decyzji w sprawie wymeldowania.
 • Prawo do skorzystania ze środków odwoławczych w przypadku niezgody z decyzją.

Postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania

Postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania jest istotnym etapem w procesie opuszczania miejsca zameldowania. W ramach tego postępowania organ administracji publicznej podejmuje działania mające na celu ustalenie, czy osoba zameldowana faktycznie opuściła miejsce zamieszkania w sposób trwały i dobrowolny. W tym celu przeprowadza się przesłuchanie świadków, oględziny lokalu oraz analizę dokumentów potwierdzających opuszczenie lokalu przez osobę zameldowaną.

Podczas postępowania administracyjnego organ administracji ma prawo przesłuchać świadków, których zeznania mogą potwierdzić fakty dotyczące opuszczenia lokalu. Przesłuchanie świadków jest istotnym elementem, który pozwala na zebranie niezależnych dowodów i pełniejsze wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Kolejnym etapem postępowania jest przeprowadzenie oględzin lokalu. Organ administracji będzie miał możliwość weryfikacji informacji przedstawionych przez osoby zameldowane oraz dokładnego zapoznania się z miejscem zamieszkania. Oględziny lokalu pozwalają na zebranie dodatkowych dowodów lub odkrycie istotnych informacji dotyczących opuszczenia miejsca zameldowania.

Na podstawie zebranych dowodów oraz analizy dokumentów organ administracji podejmuje decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania. Decyzja ta będzie określać, czy osoba zameldowana faktycznie opuściła miejsce zamieszkania w sposób zgodny z prawem i czy ma obowiązek wymeldowania. Decyzja administracyjna może być zaskarżona za pomocą środków odwoławczych, jeżeli strona będzie niezadowolona z rozstrzygnięcia organu administracji.

Postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania ma na celu zapewnienie sprawiedliwości i rzetelnego rozpoznania każdej indywidualnej sprawy wymeldowania. Przesłuchanie świadków, oględziny lokalu i analiza dokumentów to niezbędne elementy tego procesu, które pozwolą organowi administracji na podjęcie właściwej decyzji.

Przesłuchanie świadków Oględziny lokalu Decyzja administracyjna
Przesłuchanie świadków jest częścią postępowania administracyjnego dotyczącego wymeldowania. Ma na celu zebranie niezależnych dowodów potwierdzających fakty dotyczące opuszczenia miejsca zameldowania. Przeprowadzenie oględzin lokalu pozwala organowi administracji na dokładne zapoznanie się z miejscem zamieszkania i zebranie dodatkowych informacji dotyczących opuszczenia lokalu. Decyzja administracyjna jest rozstrzygnięciem podjętym przez organ administracji na podstawie zebranych dowodów i analizy dokumentów. Określa, czy osoba zameldowana ma obowiązek wymeldowania.

Spory prawne dotyczące wymeldowania

Meldunek w danym lokalu nie tworzy praw do tego lokalu – jest jedynie czynnością administracyjną. Jeżeli osoba zameldowana nie dokonała wymeldowania dobrowolnie, możesz zgłosić wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego. W przypadku spornych sytuacji, gdzie strony nie mogą osiągnąć porozumienia, często konieczne jest interweniowanie sądu administracyjnego.

Spory prawne dotyczące wymeldowania mogą wynikać z różnych czynników, takich jak spory dotyczące praw najemcy i umowy najmu mieszkania. W takich sytuacjach, sądy administracyjne pełnią kluczową rolę w rozstrzyganiu sporów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Osoba zameldowana może być wymeldowana bez jej zgody, np. gdy opuści miejsce pobytu i nie dopełni formalności potrzebnych do wymeldowania się.

Decyzja administracyjna o wymeldowaniu osoby jest oparta na faktach takich jak opuszczenie miejsca pobytu w charakterze dobrowolnym i trwałym, brak zamieszkiwania pod wskazanym adresem lub nienadające się miejsce do zamieszkania. Właściciel lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu mają obowiązek potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz zawiadomić organ gminy o opuszczeniu lokalu przez tę osobę w przypadku braku meldunku.

W przypadku niestosowania się do obowiązku meldunkowego, osoba niewykonująca go podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

W sytuacjach, gdy wymeldowanie nie zostało dokonane dobrowolnie, organ gminy przeprowadza postępowanie administracyjne w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii. Postępowanie to może obejmować przesłuchanie świadków, przeprowadzenie oględzin lokalu i wysłuchanie stron postępowania. Na podstawie zgromadzonych dowodów i faktów, zostaje wydana decyzja administracyjna w sprawie wymeldowania.

Wymeldowanie z pobytu stałego po zgonie

W przypadku śmierci, nie trzeba dokonywać osobnego wymeldowania zmarłej osoby. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

W przypadku śmierci osoby zameldowanej na pobyt stały, zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego ma moc wyłączającą. Oznacza to, że takie zgłoszenie automatycznie skutkuje wymeldowaniem osoby zmarłej z jej miejsca pobytu stałego i czasowego. Jest to ważne zarówno dla celów administracyjnych, jak i prawnych.

Jeśli osoba zameldowana zmarła, nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku o wymeldowanie. Zamiast tego, konieczne jest zgłoszenie zgonu w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego. Po wykonaniu tej czynności, formalności związane z wymeldowaniem są uznawane za zakończone.

W przypadku zgłoszenia zgonu, które jest ważne i kompleksowe, nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań związanych z wymeldowaniem po zgonie. Procedura zgłoszenia zgonu jest wystarczająca i eliminuje konieczność wszczynania oddzielnego procesu wymeldowania dla osoby zmarłej.

Wniosek

Jeśli chcesz wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały, musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy, w miejscu jej dotychczasowego pobytu. Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że osoba zameldowana opuściła lokal. W przypadku sporów prawnych dotyczących wymeldowania, zawsze istnieje możliwość skorzystania z interwencji sądu administracyjnego.

FAQ

Jakie są obowiązki meldunkowe dotyczące pobytu stałego?

Każda osoba na terytorium Polski ma obowiązek się zameldować oraz wymeldować, jeżeli opuszcza swoje miejsce pobytu. Istnieją dwa rodzaje meldunku: na pobyt stały i na pobyt tymczasowy.

Czym różni się pobyt stały od pobytu tymczasowego?

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości z zamiarem stałego przebywania, natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

Jak wymeldować osobę z pobytu stałego?

Aby wymeldować osobę z pobytu stałego, można złożyć wniosek o wymeldowanie w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca dotychczasowego pobytu. Wymeldowanie może nastąpić także przez zameldowanie się w miejscu nowego pobytu.

Jakie dokumenty są wymagane do wniosku o wymeldowanie?

Do wniosku o wymeldowanie należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

Czy można wymeldować osobę bez jej zgody?

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej może nastąpić z urzędu lub na wniosek właściciela lokalu lub innej osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu. Wnioskodawca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, że osoba zameldowana faktycznie opuściła lokal.

Jakie są procedury postępowania administracyjnego w przypadku wymeldowania bez zgody osoby zameldowanej?

Postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania obejmuje wysłuchanie stron postępowania, przesłuchanie świadków i przeprowadzenie oględzin lokalu. Na podstawie postępowania administracyjnego wydawana jest decyzja w sprawie wymeldowania.

Czy są możliwe spory prawne dotyczące wymeldowania?

W przypadku sporów prawnych dotyczących wymeldowania często interweniuje sąd administracyjny. Można skorzystać z jego interwencji w przypadku rozwiązywania umów najmu lub ochrony praw lokatorów.

Czy wymeldowanie następuje automatycznie po śmierci?

W przypadku śmierci, nie trzeba dokonywać osobnego wymeldowania zmarłej osoby. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Jak złożyć wniosek o wymeldowanie?

Aby wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały, można złożyć wniosek w urzędzie gminy, w miejscu dotychczasowego pobytu. Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę zameldowaną.

Powiązane artykuły